REGULAMIN

Bieg Kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza
Image
 1. Organizatorem Biegu Kolarskiego o Puchar Henryka Sienkiewicza jest Stowarzyszenie Rowerowy Łuków. Impreza odbywa się we współpracy z Gminą Krzywda oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 2. Wyścig odbędzie się 20 sierpnia 2023 roku na dwóch dystansach:
  • PRO - około 92 km (4 pętle po 23 km)
  • AMATOR - około 46 km (2 pętle po 23 km).

   Limit czasu dla obydwu dystansów to 4 godziny.
   Miejsce startu i mety wyścigu zlokalizowane jest przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Szczegółowy harmonogram zawodów jest dostępny na stronie www.biegkolarski.pl.

 1. Wyścig odbędzie się niezależnie od pogody. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych czynników niezależnych od organizatora, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników, organizator może podjąć decyzję o skróceniu wyścigu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów bez podania przyczyny.
 2. Aby wziąć udział w wyścigu wymagane jest:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej,
  • odebranie pakietu startowego wyznaczonym przez organizatora miejscu i terminie,
  • podpisanie oświadczenia o świadomości ryzyk i starcie na własną odpowiedzialność (oświadczenie będzie dostępne biurze zawodów),
  • dostarczenie pisemnej zgody na udział w wyścigu podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób poniżej 18 roku życia (wzór dokumentu dostępny będzie w biurze zawodów),
  • osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w zawodach wyłącznie w asyście rodzica lub opiekuna prawnego,
  • spełnienie wymogów zawartych w regulaminie.
 1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).
 3. Wyścig będzie odbywał się w ruchu ulicznym. Ruch uliczny będzie kierowany przez uprawnione służby, zapewnione przez organizatora.
 4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na starcie/mecie oraz trasie zawodów.
 5. W wyścigu można uczestniczyć na dowolnym rowerze z wyłączeniem elektryków i rowerów o napędzie „ostre koło". Rower musi być sprawny technicznie i nie może być wyposażony w kierownicę typu „lemond".
 6. Uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku oraz do przypięcia numeru wraz z chipem do pomiaru czasu w miejscu wskazanym przez organizatora.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji przekazanych przez organizatora i/lub policję.
 8. Uczestnik nie może brać udziału w wyścigu będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 9. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej dla wybranych zawodników przez POLADA. W przypadku wykrycia substancji, która figuruje obecnie w rejestrze POLADA jako niedozwolona, zawodnik taki nie zostanie sklasyfikowany w wyścigu.
 10. Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z wyścigu, który nie będzie przestrzegał regulaminu.
 11. Organizator rekomenduje posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie uczestnictwa w zawodach sportowych.
 12. W trakcie wyścigu niedozwolone jest agresywne, obraźliwe zachowanie i posługiwanie się obelżywym językiem wobec organizatora, obsługi zawodów, wolontariuszy, kibiców oraz innych zawodników, fizyczne wspomaganie innego zawodnika, korzystanie z zewnętrznej pomocy, stwarzanie niebezpiecznych sytuacji dla innych zawodników, wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi miejscami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych.
 13. Jeśli jakiś z uczestników leży na ziemi, mijający go zawodnik ma obowiązek się zatrzymać i udzielić pomocy. Kontynuacja wyścigu jest możliwa po przybyciu pomocy medycznej lub po stwierdzeniu, że pomoc nie jest już potrzebna.
 14. W wyścigu będą następujące klasyfikacje:
  • Dystans PRO: mężczyźni - rower kolarzówka, kobiety - rower kolarzówka.
  • Dystans AMATOR: mężczyźni - rower kolarzówka oraz inny rower, kobiety - rower kolarzówka oraz inny rower.

„Rower Kolarzówka" to kategoria dla posiadaczy rowerów szosowych tj kolarzówek. Do tej kategorii zaliczane są również rowery typu gravel i przełaj i wszystkie inne rowery wyposażone w kierownicę typu „baranek".

"Inny rower" to kategoria przeznaczona dla uczestników, którzy nie jadą na rowerach typu kolarzówka, gravel, przełaj, a startują na rowerach typu MTB, kross, trekking, fitness, miejskich, itd. Powinien to być rower fabryczny, tj. taki jaki można znaleźć w ofercie producenta rowerów. Dopuszczalne modyfikacje takich rowerów mogą być „fittingiem" (np. zmieniona długość mostka), lub wymianą części eksploatacyjnych, które nie mają wpływu na zmianę przeznaczenia roweru (np. zmiana osprzętu, itd.).

W przypadku wątpliwości związanych z kategorią roweru, decyzję podejmuje organizator wyścigu. Osoby, które dokonają przeróbek rowerów, aby znaleźć się w kategorii „inny rower", zostaną przez organizatora relegowane.

Nagrody otrzymają laureaci miejsc 1-3 w wyżej wymienionych kategoriach

 1. Ustawiając się na starcie, z przodu stają zawodniczki i zawodnicy rozstawieni przez Organizatora, następnie pozostali uczestnicy na kolarzówkach. Za nimi ustawiają się uczestnicy na rowerach innych.
 2. Rejestracja na wyścig będzie odbywała się elektronicznie na stronie podanej przez organizatora lub w miasteczku zawodów w godzinach wyznaczonych przez organizatora. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie biegkolarski.pl. Limit uczestników zawodów ustalony przez organizatora to 125 osób dla dystansu PRO oraz 125 dla dystansu AMATOR. W przypadku zwiększenia zainteresowania jednym z dystansów wobec drugiego, organizator może podczas rejestracji przesunąć wolne miejsca pomiędzy dystansami.

O kolejności rejestracji będzie decydowała data wpłynięcia przelewu na konto organizatora. Prosimy upewnić się, że przelew z powodów technicznych nie został odrzucony przez bank. W takim przypadku rejestracja nie dochodzi do skutku.

 1. Opłata startowa wynosi:
  • 80 PLN w przypadku rejestracji elektronicznej w terminie do 31/03/2023,
  • 100 PLN w przypadku rejestracji elektronicznej w terminie do 13/08/2023,
  • 150 PLN w biurze zawodów w dniu startu tj. 20/08/2023.
  • W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w wyścigu, opłata startowa NIE PODLEGA zwrotowi.
 1. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w wyścigu i chęci przekazania opłaty startowej na rzecz innego uczestnika, konieczny jest kontakt z organizatorem. Zmiany są możliwe w terminie do 16 sierpnia 2023.
 2. W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymają:
  • numery startowe wraz z chipem
  • pomiar czasu
  • oprawę foto-video
  • obsługę medyczną
  • ciepły posiłek na mecie
  • pamiątkowy medal
  • drobne upominki w zależności od pozyskanych sponsorów
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie zawodów.
 2. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy w przyszłych latach. Wizerunek osób uczestniczących w imprezie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych przez organizatora i sponsorów.
 3. W sprawach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje organizator.
 
Regulamin w wersji PDF do pobrania